Thajská masážThai Foot Massage is a massage of the lower legs and feet that involves hands on stretching and massage to “open” Sen (energy) Lines, along with the use of a stick to stimulate the reflex points on the feet which correspond to the internal organs of the body.

Thajská masáž chodidiel je masáž dolných končatín a chodidla, ktorá zahŕňa preťahovanie a masáž dráh meridiánov na chodidlách, spolu s použitím tyčinky a stimuláciu reflexných bodov na chodidlách, ktoré zodpovedajú vnútorným orgánom tela. Thai Foot Massage stimulates these points to promote general health and well-being. Thajská masáž chodidiel stimuluje tieto body a posilňuje celé telo.

Thajská masážWhat are the benefits of a Thai Foot Massage? Aké sú výhody Thajskej masáže nôh?

 • It improves circulation in legs and feet - Zlepšuje krvný obeh v nohách a chodidlách
 • It stimulates lymphatic drainage - Stimuluje lymfatický systém
 • It helps remove toxins - Pomáha odstrániť toxíny
 • It helps boost the immune system - Pomáha posilňovať imunitný systém
 • It increases oxygen to the feet and legs - Zvyšuje množstvo kyslíka v chodidlách a nohách
 • Reduces stiffness and improves flexibility - Znižuje stuhnutosť a zlepšuje pružnosť

Thajská masáž

Other benefits include: Medzi ďalšie výhody patrí:

 • Detoxification and strengthening of the immune, system, thus preventing disease - Detoxikácia a posilňovanie imunity
 • Acceleration of physical healing - Zrýchľuje fyzické uzdravovanie
 • Deals with stress - Odstraňuje stres
 • Help with insomnia - Pomáha pri nespavosti
 • Mental tiredness - Odstraňuje mentálnu únavu